fbpx
  • 06 54 25 58 16
  • info@eedee-fotografie.nl

A.V.

Copyright

Alle content van deze website is eigendom van EeDee fotografie en is beschermd door de Nederlandse auteurswet. Zowel tekst als foto’s als andere inhoud uit de website van EeDee fotografie mogen niet worden gedownload, gekopieerd, vermenigvuldigd, afgedrukt, opgeslagen, gewijzigd of anderzijds gebruikt worden zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van EeDee fotografie.

Algemene Voorwaarden

Door het geven van een opdracht zijn automatisch de algemene voorwaarden aanvaard.

Auteursrecht/portretrecht
Het auteursrecht van foto’s ligt bij de fotograaf, zo mag een derde nooit een foto publiceren zonder toestemming van de fotograaf én zonder erbij te vermelden wie de fotograaf is.
Doorsturen van foto’s aan commerciële partijen (bijv. leveranciers) is niet toegestaan. Indien een dergelijke partij foto’s wil gebruiken voor commerciële doeleinden dan dient vooraf contact opgenomen te worden met de fotograaf.
Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt de fotograaf een vergoeding toe van tenminste tweemaal de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder het recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.
De portretrechten liggen bij de geportretteerde. Deze geeft door het aanvaarden van de algemene voorwaarden toestemming aan de fotograaf om zijn/haar foto’s te mogen plaatsen voor zakelijk gebruik (website, social media, wedstrijden etc.), tenzij door de klant van te voren anders is aangegeven.

Digitale bestanden
Digitale bestanden worden alleen in jpg geleverd, in hoge resolutie. Het is niet toegestaan om digitale beelden te bewerken en bij te snijden voor online gebruik.
Wanneer digitale bestanden niet worden afgedrukt bij EeDee fotografie, is EeDee fotografie niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de afdruk.

Offerte
Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

Vergoeding
Indien geen vergoeding is overeengekomen, is de door de fotograaf gehanteerde vergoeding van toepassing. Deze staan vermeld op de website.
Indien aannemelijk is dat de fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, komen ook deze kosten en/of dit meerwerk voor vergoeding in aanmerking. In geval van overmacht of falen van techniek is de fotograaf aansprakelijk voor niet meer dan de overeengekomen vergoeding.

Factuur en betaling
Betaling van de factuur dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum. Bij niet tijdige betaling wordt de incasso uit handen gegeven aan Omnicas B.V. (betalingsvoorwaarden zie: //omnicas.net/wp-content/uploads/2017/04/Betalingsvoorwaarden-Omnicas.pdf )

Annulering
Bij annulering van een reportage, zonder bericht hiervan binnen 2 dagen voor de gereserveerde datum/tijd, wordt 50% van de reportagekosten in rekening gebracht.
Tenzij schriftelijk of via email anders is overeengekomen.

Levering en verzending
Voor levering van fotoproducten is de fotograaf afhankelijk van derden, de termijn hiervoor wordt in redelijkheid door de fotograaf vastgesteld.
De verzendkosten van fotoproducten zijn voor rekening van de klant.

Aansprakelijkheid
De fotograaf is niet aansprakelijk voor schade aan de geleverde producten tenzij sprake is van nalatigheid door de fotograaf. De aansprakelijkheid is nooit hoger dan het oorspronkelijke factuurbedrag. Voor beschadigde zendingen per envelop kan de fotograaf niet aansprakelijk worden gesteld. EeDee fotografie is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen als digitale bestanden elders worden afgedrukt.

Disclaimer

Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

EeDee fotografie besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Desondanks kan het voorkomen dat de informatie onvolkomenheden bevat.

EeDee fotografie verschaft de inhoud van de website in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Aan de gegevens, zoals die op deze website worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend.

EeDee fotografie is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

EeDee fotografie mag de website naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. EeDee fotografie is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

EeDee fotografie is niet verantwoordelijk voor kenbaar aan deze website gekoppelde websites en/of bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die websites in.

Al het werk op deze website is auteursrechtelijk beschermd. Derhalve mag niets uit de tekst of grafische (foto’s en/of multimediapresentaties) voorstellingen van deze website worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of op welke manier danook hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking, zonder schriftelijke toestemming van EeDee fotografie.